Duurzaamheid

De Duurzame Top 11 zorgt er voor dat er duurzame woningen worden gerealiseerd. De Duurzame Top 11 is een overzicht van 11 duurzame maatregelen waar de gemeente Zeewolde prioriteit aan geeft. Deze maatregelen zijn meegegeven aan de projectontwikkelaars die de woningen bouwen in het Eilandenrijk. Elke maatregel is uitgewerkt in drie ambitieniveaus:

 1. Basisniveau
 2. Ambitieus niveau
 3. Plusniveau

Welke duurzame keuzes kunt u zelf maken? Denk aan:

 • De inrichting van de tuin.
 • De keuze voor materialen voor het inrichten van het huis.
 • Een duurzamere leefstijl bij de alledaagse handelingen in en om het huis.
 • Gezamenlijke initiatieven met de buurt, zoals deelauto’s, collectieve inkoop of een gezamenlijke moestuin
Bestand Duurzame top 11 downloaden (pdf, 185 KB)

Uitleg document

 • De verschillende ambitieniveaus zijn gewaardeerd met een score.
 • De maximaal te behalen score is 56 punten en aan de ontwikkelaars/bouwers van de nieuwbouwprojecten is meegegeven dat zij minimaal 45 punten moeten behalen. Aan de bouwende partijen om een keuze te maken uit de toe te passen maatregelen.
 • Bent u de gelukkige nieuwe eigenaar van één van de 23 kavels? Dan kunt u natuurlijk ook uw woning zo duurzaam mogelijk (laten) bouwen. 

 • De Schelpenbuurt wordt aangesloten op stadsverwarming. Met dit collectieve warmtesysteem worden alle woningen van warmte voorzien, deels opgewekt met biogas en deels met aardgas.
 • Per 1 januari 2021 moeten woningen voldoen aan BENG. Dit staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouwd. Om aan BENG te voldoen, worden ook zonnepanelen geplaatst.
 • Het ambitieuze niveau wordt weergegeven met EPC 0. Dit staat gelijk aan een woning waarbij de totale gebouwgebonden energiebehoefte (ventilatie, pompen, en dergelijke) duurzaam wordt opgewekt. In de praktijk betekent dat nog meer zonnepanelen dan bij alleen BENG.
 • Het plusniveau wordt weergegeven door NoM (Nul op de Meter). Bij dit soort woningen wordt ook de gebruikersgebonden energie (gemiddeld per huishouden rond de 3.500 kWh) duurzaam opgewekt. Vaak met nog meer zonnepanelen. Naast directe energievoorzieningen gaat het ook om het toepassen van CO2 arm beton. Dergelijk beton bestaat gedeeltelijk uit recycled beton en is voorzien van een CO2 arm bindmiddel.

 • De eerste maatregel heeft betrekking op de herkomst van het eindproduct. Er zijn punten te behalen als het eindproduct uit Nederland of Europa afkomstig is, in verband met het beperken van transportkilometers. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan een materialenpaspoort waarbij duidelijker zichtbaar wordt wat de milieueffecten zijn van een product gedurende de totale levenscyclus.
 • De keuze voor hergebruikt of bio-based materiaal komt voort uit de schaarste aan zogenaamde primaire grondstoffen, zoals zand en grond voor het maken van beton, en de negatieve milieugevolgen bij de winning er van. Gebruik van hergebruikte materialen betekent dat geen primaire grondstoffen hoeven te worden gewonnen. Gebruik van bio-based materialen (natuurlijke materialen als hout, wol, natuurlijke vezels) gaat om primaire grondstoffen die hernieuwbaar zijn.
 • Het losmaakbaar bouwen heeft betrekking op het eventueel weer opnieuw gebruiken van bouwelementen. Indien elementen makkelijk in zijn geheel te verwijderen zijn, kunnen ze makkelijker hergebruikt worden.

 • Bij klimaatadaptatie gaat het om maatregelen die noodzakelijk zijn om om te gaan met de gevolgen van de klimaatverandering, zoals heftige regenbuien, langduriger droge periodes en meer hittestress. Denk aan de capaciteit van de riolering en voldoende koeling/schaduw.
 • Bij biodiversiteit gaat het om maatregelen die betrekking hebben op het versterken van de soortenrijkdom aan dieren en planten. Ook de woning biedt daartoe mogelijkheden. Denk aan nestelmogelijkheden in buitenwanden en een insectenvriendelijke inrichting van de tuin.

Het verhogen van het vloerpeil zorgt er voor dat bij heftige regenbuien het overtollige regenwater niet in de woning komt. Een simpele maar effectieve maatregel.

Het opleveren van een onverharde tuin vormt een eerste stimulans om de tuin ook onverhard in te richten. De aanwezigheid van veel stenen zorgt er enerzijds voor dat water niet in de bodem kan wegvloeien en anderzijds betekent verstening ook dat de hitte in de tuin vastgehouden wordt. Een groene tuin zorgt voor schaduw, zorgt voor natuurlijke afwatering én biedt veel mogelijkheden voor planten en dieren.

De zogenaamde natuurinclusieve maatregelen hebben betrekking op nestel- en voedselmogelijkheden voor dieren. Met name voor soorten als de huismus, de gierzwaluw en de vleermuis zijn er goede verblijfsplekken te integreren in de buitenwanden van de woning. Ook een groen dak van de schuur of een vast insectenhotel valt hier onder. Tenslotte is er aandacht voor het opvangen van regenwater als alternatief voor drinkwater. Het water kan goed gebruikt worden om de tuin te besproeien. Het is zonde hiervoor drinkwater te gebruiken.

Mobiliteit in dit overzicht gaat over de mogelijkheid om een elektrische auto op te laden. Eventueel ook te gebruiken voor het opladen van de elektrische fiets.

Het aanpasbaar bouwen biedt de mogelijkheid om de woning zodanig aan te passen dat deze geschikt is voor elke levensfase. Hierdoor zijn met relatief simpele maatregelen aanpassingen mogelijk die daardoor weinig materiaal en energie kosten.